Prevádzkový poriadok BIKE PARK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tento prevádzkový poriadok definuje pravidlá a predpisy využívania BIKE PARKu v stredisku Kubínska hoľa (ďalej len „BIKE PARK“), ktorého súčasťou sú trate: 1. Downhill, 2. Enduro 3. A-line, 4. Super Mix (ďalej len „trať“ alebo „trate“ ).
 2. Prevádzkovateľom a vlastníkom BIKE PARKu je spoločnosť ORAVA SKIPARK, a.s., so sídlom 027 41 Oravský Podzámok 381, IČO:44 716 028, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10675/L (ďalej len „stredisko“ alebo „prevádzkovateľ“)
 3. Podmienky poskytovania služieb v stredisku Kubínska hoľa sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) prevádzkovateľa, ktoré sú nadradené tomuto prevádzkovému poriadku. Návštevník BIKE PARKu (ďalej len „používateľ“, „cyklista“) je povinný oboznámiť sa aj s vyššie uvedenými VOP, ktoré sú k dispozícii v pokladniach strediska, na štarte alebo na webovej stránke kubinska.sk a dodržiavať takisto ich ustanovenia.

PRAVIDLÁ PRÍSTUPU DO BIKE PARKU

 1. Vstup používateľa na trate BIKE PARKu je možný len s platným lístkom pre cyklistov. Jeho zakúpením potvrdzuje používateľ, že bol oboznámený s týmto prevádzkovým poriadkom, rozumie mu a súhlasí s ním.
 2. Každý používateľ je povinný dodržiavať nariadenia, zákazy a príkazy, ktoré sú uvedené na značkách umiestnených v areáli BIKE PARKu, ako aj slovné pokyny pracovníkov strediska.
 3. V prípade porušenia predpisov, ak sa jedná o konanie ktoré ohrozuje bezpečnosť používateľa, iných osôb alebo majetku, ako aj nedodržania pokynov zamestnancov strediska, môže byť používateľ vyzvaný na okamžité opustenie BIKE PARKu, pričom mu môže byť prevádzkovateľom zablokovaný lístok bez náhrady vrátenia peňazí.
 4. Používateľ zodpovedá prevádzkovateľovi a ostatným používateľom za konanie v rozpore s ustanoveniami týchto pravidiel, vrátane poškodenia alebo zničenia majetku, poškodenia zariadení alebo vybavenia BIKE PARKu alebo ublíženia na zdraví.
 5. Ustanovenia tohto poriadku platia aj v prípade, že používateľ použije trať v súvislosti so športovými súťažami alebo počas nich, pričom sa zohľadnia aj pravidlá, ktoré predložili organizátori týchto súťaží.
 6. Používateľ berie na vedomie, že downhill, enduro a freeride ako špeciálny druh horskej cyklistiky sú extrémne športy vyžadujúce vysokú fyzickú a psychickú kondíciu, primerané schopnosti a vhodné vybavenie vrátane ochranných prostriedkov, hlavne prilieb a chráničov. Začiatočníkom sa odporúča jazdiť s inštruktorom.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA BIKE PARK TRATÍ

 1. Vstup na trate BIKE PARKu je možný len na základe platných lístkov určených pre cyklistov zakúpených v pokladniach strediska Kubínska hoľa, prípadne na internetových stránkach ESKIPASSe-shop(https://kubinska.eskipass.sk). Používatelia sa spolu s bicyklom k začiatku trate prepravia sedačkovou lanovkou. Z technických dôvodov je hmotnostný limit bicykla 20 kg (aj pre elektrické bicykle s odpojenou batériou). Aktuálny cenník lístkov je k dispozícii na webovej stránke kubinska.sk a v pokladniach strediska. Lístky sú vydávané na čipových kartách.
 2. Používateľ je povinný mať so sebou po celú dobu využívania tratí v BIKE PARKu platný lístok.
 3. Všetky druhy lístkov sú neprenosné. Monitorovanie užívateľov lístkov. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej lístok. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely. Lístky zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú takisto zablokované. Na žiadosť pracovníkov strediska je používateľ povinný predložiť lístok za účelom kontroly. Ak používateľ odmietne predložiť lístok, môže mu byť taktiež zablokované ďalšie použitie lístka a môže byť vylúčený z užívania BIKE PARKu a prepravy na sedačkových lanovkách bez náhrady na vrátenie peňazí.
 4. Trate sú používateľom sprístupnené len počas otváracích hodín strediska, ktoré sú uvedené na webovej stránke kubinska.sk a na pokladniciach strediska. Prevádzkovateľ môže upraviť otváracie hodiny vplyvom nevhodných poveternostných podmienok, zlou viditeľnosťou alebo technickým stavom trate/í, alebo potrebou vykonania opráv a údržby.
 5. Prevádzkovateľ môže dočasne obmedziť použitie tratí aj z organizačných dôvodov, najmä z dôvodu organizovania súťaží, pohárov a tréningov.
 6. Informácie o akýchkoľvek technických prestávkach, zmenách otváracích hodín alebo o uzavretí trate/í sú včas zverejnené na webovej stránke kubinska.sk a v pokladni strediska.
 7. Používanie uzavretej trate/í alebo úsekov trate je návštevníkmi prísne zakázané, aj keď majú platný lístok.
 8. Zakúpením lístka a vstupom na trať BIKE PARKu každý používateľ berie na vedomie, že využíva trate na svoje vlastné riziko a zodpovednosť a je povinný venovať náležitú pozornosť ochrane svojho vlastného života a zdravia, a takisto aj zdravia a majetku iných osôb. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov parku. Osobám mladším ako 18 rokov je vstup zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť na trať len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča.
 9. V BIKE PARKu je absolútne zakázané:
  a) fajčiť, konzumovať alkohol a omamné látky alebo využívať trať po požití alkoholických nápojov alebo omamných látok,
  b) vstupovať na trate deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,
  c) pohybovať sa po tratiach chodcom,
  d) donášať a používať nebezpečné predmety (napr. nože, tyčky) vrátane predmetov vyrobených z krehkých, praskajúcich, ostrých alebo tvrdých materiálov (napr. sklo, kov, plechovky),
  e) pohybovať sa so psami, koňmi alebo inými zvieratami,
  f) pohybovať sa po trasách s použitím iných vozidiel ako bicyklov, pričom aj tieto musia byť určené na horskú cyklistiku – zjazdové, freeridové, enduro, MTB, XCO atď.,
  g) zapaľovať oheň,
  h) odhadzovať odpadky,
  i) ničiť infraštruktúru BIKE PARKu – poškodzovať, demontovať, modifikovať zariadenia alebo značenia na trati, vrátane vytvárania nápisov, maľovania grafity, nanášania nálepiek na trati (skokoch, stĺpoch, značkách atď.), ničiť ochranné siete, matrace atď.
  j) chodiť po trati alebo ich používať spôsobom, ktorý je v rozpore s ich určeným použitím, a to hlavne v opačnom smere ako je smer jazdy platný na tratiach; zastavovať na miestach, ktoré na to nie sú určené; ponechávať bicykel na trati, bez ohľadu na dôvod prerušenia jazdy(a to aj v prípade poruchy alebo nehody),
  k) umiestňovať, distribuovať alebo zanechávať reklamné materiály bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa,
  l) vykonávať akúkoľvek obchodnú alebo profesionálnu činnosť (vrátane školení a inštruktáží) tretími stranami, či už za poplatok alebo bezplatne v BIKE PARKu alebo s využitím infraštruktúry BIKE PARKu, bez predchádzajúceho písomného (inak neplatný) súhlasu prevádzkovateľa.
 10. Prevádzkovateľ tratí je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej tratiach. Každý, kto poruší zákazy uvedené v prevádzkovom poriadku, môže byť pracovníkom strediska vyzvaný na okamžité opustenie trate a bude mu zablokovaný lístok bez náhrady vrátenia peňazí.
 11. Používateľ, ktorý poruší ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku alebo VOP bude v plnej miere zodpovedný za škody, ktoré tým prevádzkovateľ utrpí. V prípade, že budú reklamné materiály zverejnené v BIKE PARKu bez súhlasu prevádzkovateľa, budú odstránené na náklady majiteľa.