Cenník lanoviek pre peších turistov

Platný od 1.5. do 31.10.2022

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
1 x lanovka - turisti
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti
4 hodiny - lanovky turisti
Druh lístka
Dospelí
Deti / ISIC
Seniori / ZŤP
1 x lanovka - turisti
9,0 € 9,0 €
6,0 € 6,0 €
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti
13,0 € 14,0 €
8,0 € 9,0 €
4 hodiny - lanovky turisti
19,0 €
11,0 €

4 hodiny – lanovky turisti – ak chcete počas dňa využiť viac atrakcií, odporúčame zvážiť kúpu 4 hodinového lístka na lanovky a potom si k nemu dokupovať jednotlivé atrakcie(zipline, trojkolky, kolobežky, člnkovanie, aquazorbing atď.), po prejdení cez turniket už nebude možná dodatočná výmena alebo vrátenie jazdových lístkov.

Cenník Srdiečkovo

Druh lístka
Srdiečkovo vstup(bez lanoviek)
1 x lanovka + Srdiečkovo vstup
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole + Srdiečkovo vstup
Druh lístka
Deti
2 - 5 rokov
Deti
6 - 14 rokov *
Dospelí
doprovod
Senior/ISIC/ZŤP
doprovod
Srdiečkovo vstup(bez lanoviek)
6,0 €
6,0 €
2,0 €
2,0 €
1 x lanovka + Srdiečkovo vstup
-
9,0 € 10,0 €
10,0 € 11,0 €
7,0 € 8,0 €
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole + Srdiečkovo vstup
-
12,0 € 13,0 €
14,0 € 15,0 €
10,0 € 11,0 €

Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.

*Možnosť využívať niektoré detské zariadenia v Srdiečkove majú po zaplatení vstupu aj osoby vo veku 15-19 rokov. V cene vstupu do Srdiečkova nie je požičanie člna. Viac info na pokladniach strediska alebo priamo u obsluhy Srdiečkova.

Všetky lístky na lanovky sú obojsmerné, čiže v cene je aj zvoz späť do nástupnej stanice.

Zľavnené lístky – lanovky

 1. Nárok na bezplatné využívanie lanoviek majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
 2. Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
 3. Lístok „Dospelý“ je určený pre osoby vo veku 15 – 59 rokov.
 4. Nárok na Lístok ISIC majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 5. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 6. Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
 7. Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).
 8. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 9. Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Vzhľadom k situácii vyvolanej ochorením COVID-19 vracajte čipové karty iba v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska! Ďakujeme za pochopenie.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Pokyny k cenníku

 • 1 x lanovka – predstavuje obojsmernú jazdu buď na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A, alebo obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B,
 • 2 x lanovka – na vrchol Kubínskej hole– predstavuje obojsmernú jazdu na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A, plus obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B
 • Platnosť jazdových lístkov na lanovky je len v deň na ktorý boli zakúpené, v prípade že neprešli turniketom alebo kontrolou obsluhy.
 • Turisti – lístok je určený pre peších turistov(platí aj pre záujemcov o paragliding na Kubínskej holi, v cene lístka je aj vývoz klzáku).
 • 4 hodiny – platnosť začína od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň na ktorý bol zakúpený. Prípadný zvyšný čas prepadá a neprenáša sa do ďalšieho dňa. Platí na obidve lanovky.
 • Srdiečkovo vstup – lístok oprávňuje držiteľa na vstup do detského ihriska Srdiečkovo.
 • Všetky druhy lístkov sú neprenosné. Monitorovanie užívateľov lístkov. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej lístok. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely. Lístky zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú takisto zablokované.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky(VOP) vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prosíme, sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach, informačných tabuliach v stredisku a na webovej stránke kubinska.sk
 • Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými poriadkom, cestovným poriadkom, cenníkom a ostatnými prevádzkovými predpismi v stredisku.
 • Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok a Prevádzkového poriadku BIKE PARK Kubínska hoľa pre letnú sezónu 2022 je k dispozícii na pokladniach  v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk. Prepravný poriadok, cestovný poriadok je k dispozícii v údolných staniciach sedačkových lanoviek.
 • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude takisto zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • UPOZORNENIE: V cene Lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a cyklistických tratiach na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.
 • Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nepriazni počasia, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.
 • Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach Lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 915 595 311.