Pravidlá ochrany osobných údajov:

1. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s. vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ktoré neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky internetovej stránky a marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm. b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.

3. Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie registratúrnych povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.). Zakúpením Skipasu zákazník berie na vedomie  využitie svojej fotografie na kontrolné účely, ako a jej uloženie v kontrolnom systéme na obdobie platnosti Skipasu, prípadne na čas nevyhnutný na dokazovanie. Účelom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm.f/   a § 16 ods. 2 písm. b/ Zákona pričom záznam monitorovaného prostredia môže byť použitý v oblastiach:

  • prevencia trestnej a priestupkovej činnosti v monitorovanom prostredí
  • možnosť dokumentovania vzniknutej škody na zdraví (dokumentovanie úrazu)
  • poskytnutie dôkazného materiálu Policajnému zboru v zmysle Trestného poriadku (dokumentovanie vzniknutej škody)

4. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

5. Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.

6. Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a e-shop s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

7. Ak zákazník pri vytváraní objednávky v ESKIPASS e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

8. Prevádzkovateľ spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.

9. Prevádzkovateľ spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

10. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

11. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

12. Kúpou Skipasu alebo Lístka sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, Prepravné podmienky, Všeobecné obchodné podmienky, Obchodné podmienky ESKIPASS E-shop, osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a Biely kódex,  ktoré sú zverejnené na webovej stránke kubinska.sk alebo dostupné v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa(pokladne, nástup na lanovku, kancelária vedúceho prevádzky). Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s je oprávnená Skipas alebo Lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa prevádzkovanom spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. v prípade zistenia, že Skipas alebo Lístok používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať. Pri Skipasoch vydaných na meno osoby, ktorá nie je uvedená ako držiteľ Skipasu alebo a nie je zobrazená v bezkontaktnej čipovej karte (t.j. meno a fotografia v Skipase nezodpovedá identifikačným údajom kontrolovanej osoby na preukaze totožnosti a monitore obsluhy), a pri ostatných neprenosných Skipasoch alebo Lístkoch osoba, ktorá pri prvom prechode čítacím zariadením (turniketom) nepoužila Skipas alebo Lístok. Systém v prípade zakúpenia  sezónneho skipasu zaznamenáva a na monitore obsluhy turniketov zobrazuje tri záznamy:

  1. fotografiu osoby pri nákupe skipasu,
  2. fotografiu osoby pri prvom prechode turniketom,
  3. fotografiu osoby pri následných prechodoch.

V prípade zakúpenia denného alebo časového skipasu systém zaznamenáva a na monitore obsluhy zobrazuje dva záznamy:

  1. fotografiu osoby pri prvom prechode turniketom,
  2. fotografiu osoby pri následných prejazdoch.

Tieto fotografie slúžia len na účely dokazovania. Spracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Nevykonáva sa profilovanie ani monitorovanie dotknutých osôb, vykonáva sa monitorovanie prostredia v ktorom sa fyzické osoby vyskytujú. Osobné údaje sa spracúvajú v pravidelných intervaloch – v nepretržitom dátovom toku a uchovávajú sa po dobu 15 dní(v prípade zablokovania na účely dokazovania), následne sú prepisované novými dátami alebo sú automaticky premazané po skončení platnosti skipasu v prípade že je všetko v poriadku. Neprenosné Skipasy alebo Lístky sú platné len s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov so zdravotným  preukazom poistenca, pri zľavnených Skipasoch  s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie zľavy. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s je oprávnená Skipas alebo Lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskom stredisku SKIPARK Kubínska hoľa prevádzkovanom spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s v prípade zistenia, že osoba používajúca Skipas úmyselne alebo vedome znemožňuje vykonávanie kontroly neprenosnosti Skipasov prevádzkovateľom, najmä tým, že uvádza prevádzkovateľa do omylu ohľadom totožnosti osoby využívajúcej Skipas alebo Lístok zmenou obliekania v krátkych časových intervaloch (napríklad počas jedného dňa) alebo zakrývaním si tváre (kuklou, šatkou a podobne), alebo fyzicky zakrývaním monitorovacieho zariadenia pri prechode čítacím zariadením (turniketom).