Horské trojkolky

Vyvezte sa lanovkami až na samý vrchol Kubínskej hole a vyskúšajte si jazdu dole na horskej trojkolke. Trojkolka má dve nezávislé brzdy na každé koleso, ktoré Vám zaručia bezpečnú jazdu. Je vhodná hlavne pre skúsenejších jazdcov, ktorý si na nej užijú množstvo zábavy.

Prevádzková doba

Horské trojkolky

Zatvorené

Upozornenie

16-18.9.2022 horské trojkolky z dôvodu nevhodných podmienok na tratiach MIMO PREVÁDZKY.

Cenník – Kolobežky/Horské trojkolky s vývozom na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2022

Kombinovaný lístok
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
Kombinovaný lístok
Dospelý
Deti, ISIC, Senior, ZŤP
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
20,0 €
15,0 €
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
20,0 €
15,0 €
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
20,0 €
15,0 €
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
20,0 €
15,0 €

Zjazd na trojkolke – dolná aj horná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky/trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Zjazd na trojkolke – len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Upozornenie

Požičovňa trojkoliek a kolobežiek sa nachádza v dolnej časti strediska vedľa hlavnej pokladne. Zapožičanie je možne len dole a osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. Výbava zahŕňa aj prilbu.

Prevádzkový poriadok horské trojkolky

 1. Jazda na horskej trojkolke je možná osobám od 15. rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na trojkolke.
 4. Horská trojkolka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg. Ak na horskej trojkolke pôjdu dve osoby, nesmie byť týmto ohrozená alebo sťažená ovládateľnosť horskej trojkolky a taktiež nesmie byť prekročená maximálna povolená záťaž a to v celkovom súčte oboch jazdcov 100 kg.
 5. Jazdec je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu a povahe trate a iným okolnostiam ktoré možno predvídať
 6. Horská trojkolka je určená pre jazdu na vyznačenej trati prevádzkovateľa, je schopná prekonávať len drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad nakopané priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, veľké kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu trojkolky a úraz. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na horskej trojkolke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny horskej trojkolky.
 10. Po zastavení na trati pre trojkolky a kolobežky a pred ďalším pokračovaním je jazdec povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek, alebo kolobežiek
 11. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.
 14. Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.
Upozornenie

Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

Vekové podmienky

 1. „Dospelý“ – Jazda na horskej trojkolke je možná len osobám od 15 rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. „Deti“ – Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 130 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
 3. Nárok na Lístok „ISIC“ majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 5. Nárok na zľavnený Lístok „ZŤP“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.

Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na dolnej a hornej lanovke(na mape A,B) = 2x Lanovka – na vrchol Kub. Hole plus zapožičanie trojkolky/kolobežky. V cene lístka je vývoz lanovkou/lanovkami plus zapožičanie trojkolky/kolobežky.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

Na stiahnutie