Novinka

Srdiečkovo

Pre deti to je pravé orechové, keď sa môžu vyšantiť v Srdiečkove! Na Kubínskej myslíme aj na našich najmenších návštevníkov. Zážitky a zábava je v detskom parku Srdiečkovo zaručená!

Prevádzková doba

Srdiečkovo

Zatvorené

Súčasťou Srdiečkova je tubing, minizipline, šmýkačky, preliezky, hojdačky a iné zábavné prvky. Nebude chýbať ani priestor na oddych a relax. Čas strávený s deťmi v prírode, spojený zo zábavou a šantením, čo viac si priať?

Cenník vstupov do Srdiečkova

Platný od 1.5. do 31.10.2022

Druh lístka
Srdiečkovo vstup (bez lanoviek)
1 x lanovka + Srdiečkovo vstup
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole + Srdiečkovo vstup
Druh lístka
Deti
2-5 rokov
Deti
6-14 rokov *
Dospelí
doprovod
Senior/ISIC/ZŤP
doprovod
Srdiečkovo vstup (bez lanoviek)
6,0 €
6,0 €
2,0 €
2,0 €
1 x lanovka + Srdiečkovo vstup
-
9,0 € 10,0 €
10,0 € 11,0 €
7,0 € 8,0 €
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole + Srdiečkovo vstup
-
12,0 € 13,0 €
14,0 € 15,0 €
10,0 € 11,0 €

Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.

*Možnosť využívať niektoré detské zariadenia v Srdiečkove majú po zaplatení vstupu aj osoby vo veku 15-19 rokov. V cene vstupu do Srdiečkova nie je požičanie člna. Viac info na pokladniach strediska alebo priamo u obsluhy Srdiečkova.

Prevádzkový poriadok detského parku srdiečkovo

Prevádzkovateľom a vlastníkom detského parku Srdiečkova(ďalej len ihrisko) je spoločnosť ORAVA SKIPARK, a.s., so sídlom 027 41 Oravský Podzámok 381, IČO:44 716 028, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10675/L („stredisko“ alebo „prevádzkovateľ“).

Pred vstupom do areálu detského ihriska je každý návštevník povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska a dodržiavať ho.

 

Vstup na detské ihrisko

 1. Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 19 rokov. Tubingovú dráhu môžu využívať deti(od 3 rokov) aj dospelý do 100 kg. Deťom mladším ako 15 rokov je bez sprievodu osoby staršej ako 18 rokov vstup na ihrisko prísne zakázaný. Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.
 2. V prípade že chcete počas dňa opustiť areál detského ihriska Srdiečkovo a potom sa vrátiť, obdržíte v pokladni náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri opätovnom vstupe. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do Srdiečkova v rámci daného dňa. Bez náramku umiestneného na ruke nie je možný opätovný vstup.

Zásady bezpečného používania herných zariadení

 1. Deti by mali byť vhodne oblečené, do priliehajúceho oblečenia. Vyhnite sa príliš voľnému oblečeniu alebo oblečeniu s naťahovacími časťami, ktoré by sa mohlo zachytiť na zariadení. Topánky by mali byť uzatvorené a chrániť celé nohy dieťaťa. Deti nesmú mať počas hry pri sebe tvrdé a ostré predmety (ako kľúče, retiazky a pod.).
 2. Dbajte na pokyny dozorného personálu a na informácie na tabuliach v jednotlivých zónach. Dozorný personál musí byť bezodkladne informovaný o všetkých úrazoch, nebezpečnom správaní na ihrisku a nedostatkoch ihriska.
 3. Niektoré herné zariadenia sú limitované vekom a telesnou hmotnosťou. Sledujte informácie o týchto obmedzeniach a prípadných osobitých pokynoch k používaniu herných prvkov uvedených na informačných tabuliach umiestnených priamo na herných zariadeniach.
 4. Osoby, vykonávajúce dozor nad deťmi sú povinné upozorniť deti, ak používajú detské ihrisko v rozpore s prevádzkovým poriadkom, dohliadať na správne používanie hracích prvkov deťmi, rešpektovali prípadné obmedzenia prístupu na herné prvky (z dôvodu opráv, údržby a pod.) a dohliadať aby kapacita hracích prvkov (napr. trampolína) nepresiahla určený počet detí a hmotnostné obmedzenie.

Počas hry zabezpečte, aby (sa) deti:

 1. Nepribližovali do blízkosti zariadenia: pokiaľ nie je dokončená inštalácia zariadenia alebo demontáž a rešpektovali prípadné obmedzenia prístupu na ihrisko (z dôvodu opráv, údržby a pod.).
 2. Nepribližovali do blízkosti hýbajúceho sa zariadenia, nevstupovali do zariadenia, ak ešte dieťa pred nimi nevystúpilo, nevystupovali zo zariadenia, ak sa ešte stále hýbe, neliezli na herné zariadenia inak ako je určené (vonkajšie konštrukcie zariadení a pod.),
 3. Nevstupovali na ihrisko s jedlom a nenechávali v blízkosti herných zariadení predmety ako hračky, bicykle, kočíky a pod..
 4. Dodržiavali maximálne nosnosti a kapacitu herných zariadení uvedené na štítkoch herných zariadení.
 5. Za prípadné úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Nedodržanie pravidiel ihriska a agresívne správanie detí oprávňuje prevádzkovateľa k vykázaniu návštevníka z ihriska.