REGULAMIN PARKU ROWEROWEGO KUBÍNSKA HOĽA

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ten regulamin określa zasady i przepisy korzystania z PARKU ROWEROWEGO w ośrodku Kubínska Hoľa (zwany dalej „PARK ROWEROWY”), który obejmuje trasy: 1. Downhill, 2. Enduro 3. A-line, 4. Super Mix (zwane dalej „trasą” lub „trasami”).
 2. Operatorem i właścicielem PARKU ROWEROWEGO jest firma ORAVA SKIPARK, a.s., z siedzibą 027 41 Oravský Podzámok 381, IČO: 44 716 028, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Žilinie, sekcja: Sa, wpis nr: 10675/L (zwany dalej „ośrodek” lub „operator”)
 3. Warunki świadczenia usług w ośrodku Kubínska Hoľa są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych (zwanych dalej „OWH”) operatora, które mają pierwszeństwo przed niniejszym regulaminem. Użytkownik PARKU ROWEROWEGO (zwany dalej „użytkownik”, „cyklista”) jest zobowiązany zapoznać się również z powyższymi OWH, które są dostępne w kasach ośrodka, na starcie lub na stronie internetowej kubinska.sk oraz przestrzegać ich postanowień.
 • ZASADY DOSTĘPU DO PARKU ROWEROWEGO

 1. Dostęp użytkownika do tras PARKU ROWEROWEGO możliwy jest tylko z ważnym biletem dla rowerzystów. Jego zakupem użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie go i zgadza się z nim.
 2. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać przepisów, zakazów i poleceń, które są wskazane na znakach umieszczonych na terenie PARKU ROWEROWEGO, jak również słownych instrukcji pracowników ośrodka.
 3. W przypadku naruszenia przepisów, jeśli chodzi o działania, które zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, innych osób lub mienia, a także nieprzestrzegania instrukcji pracowników ośrodka, użytkownik może być wezwany do natychmiastowego opuszczenia PARKU ROWEROWEGO, przy czym jego bilet może być zablokowany przez operatora bez zwrotu pieniędzy.
 4. Użytkownik odpowiada operatorowi oraz innym użytkownikom za działania niezgodne z postanowieniami niniejszych zasad, włącznie z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, uszkodzeniem urządzeń lub wyposażenia PARKU ROWEROWEGO lub uszczerbkiem na zdrowiu.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują również w przypadku, gdy użytkownik korzysta z trasy w związku z zawodami sportowymi lub podczas nich, przy czym uwzględnione zostaną również zasady przedstawione przez organizatorów tych zawodów.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że downhill, enduro i freeride jako specjalne rodzaje kolarstwa górskiego są ekstremalnymi sportami wymagającymi wysokiej kondycji fizycznej i psychicznej, odpowiednich umiejętności i odpowiedniego wyposażenia, w tym środków ochrony osobistej, głównie kasków i ochraniaczy. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS PARKU ROWEROWEGO
 1. 1. Wejście na trasy PARKU ROWEROWEGO możliwe jest tylko na podstawie ważnych biletów przeznaczonych dla rowerzystów zakupionych w kasach ośrodka Kubínska Hoľa, ewentualnie na stronach internetowych ESKIPASS e-sklep (https://kubinska.eskipass.sk). Użytkownicy wraz z rowerem są przewożeni do początku trasy wyciągiem krzesełkowym. Aktualny cennik biletów jest dostępny na stronie internetowej kubinska.sk i w kasach ośrodka. Bilety są wydawane na kartach chipowych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany mieć przy sobie przez cały czas korzystania z tras w PARKU ROWEROWEGO ważny bilet.
 3. Wszystkie rodzaje biletów są nieprzenośne. Monitorowanie użytkowników biletów. Podczas każdego przejścia przez bramkę zostaje wykonane zdjęcie osoby korzystającej z biletu. Te zdjęcia służą do celów kontrolnych. Bilety zakupione od innych osób są nieważne, a przy próbie ich używania będą również zablokowane. Na żądanie pracowników ośrodka użytkownik jest zobowiązany przedstawić bilet w celu kontroli. Jeśli użytkownik odmówi przedstawienia biletu, może również zostać zablokowane dalsze korzystanie z biletu, a użytkownik może zostać wykluczony z korzystania z PARKU ROWEROWEGO i transportu na wyciągach krzesełkowych bez zwrotu pieniędzy.
 4. Trasy są dostępne dla użytkowników tylko podczas godzin otwarcia ośrodka, które są podane na stronie internetowej kubinska.sk i w kasach ośrodka. Operator może zmienić godziny otwarcia ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, słabą widoczność lub stan techniczny trasy/tras, lub konieczność przeprowadzenia napraw i konserwacji.
 5. Operator może tymczasowo ograniczyć korzystanie z tras z przyczyn organizacyjnych, w szczególności z powodu organizowania zawodów, pucharów i treningów.
 6. Informacje o wszelkich przerwach technicznych, zmianach godzin otwarcia lub zamknięciu trasy/tras są na bieżąco publikowane na stronie internetowej kubinska.sk oraz w kasie ośrodka.
 7. Korzystanie z zamkniętej trasy/tras lub ich odcinków jest przez odwiedzających surowo zabronione, nawet jeśli mają ważny bilet.
 8. Zakupem biletu i wejściem na trasę PARK ROWEROWY każdy użytkownik akceptuje, że korzysta z tras na własne ryzyko i odpowiedzialność i jest zobowiązany zwracać należytą uwagę na ochronę własnego życia i zdrowia, jak również zdrowia i majątku innych osób. Operator nie przejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone na rzeczach i zdrowiu odwiedzających park. Osobom poniżej 18 roku życia wstęp jest zabroniony. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wejść na trasę tylko z pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wejść na trasę tylko w towarzystwie rodzica.
 9. W PARKU ROWEROWYM jest absolutnie zabronione:
 10. a) palenie, spożywanie alkoholu i środków odurzających lub korzystanie z trasy po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających,
 11. b) wstęp na trasy dzieciom bez nadzoru odpowiedzialnej osoby,
 12. c) poruszanie się po trasach pieszo,
 13. d) wniesienie i używanie niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, kijów) w tym przedmiotów wykonanych z kruchych, łamliwych, ostrych lub twardych materiałów (np. szkło, metal, puszki),
 14. e) poruszanie się z psami, końmi lub innymi zwierzętami,
 15. f) poruszanie się po trasach z użyciem innych pojazdów niż rowery, przy czym te również muszą być przeznaczone do kolarstwa górskiego – zjazdowego, freeride, enduro, MTB, XCO itd.,
 16. g) rozpalanie ognia,
 17. h) wyrzucanie śmieci,
 18. i) niszczenie infrastruktury PARKU ROWEROWEGO – uszkadzanie, demontaż, modyfikacja urządzeń lub oznakowania na trasie, w tym tworzenie napisów, malowanie graffiti, naklejanie naklejek na trasie (na skokach, słupach, znakach itp.), niszczenie siatek ochronnych, mat itp.,
 19. j) chodzenie po trasie lub ich używanie w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, a to głównie w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy obowiązującego na trasach; zatrzymywanie się w miejscach, które na to nie są przeznaczone; pozostawianie roweru na trasie, bez względu na powód przerwania jazdy (także w przypadku awarii lub wypadku),
 20. k) umieszczanie, dystrybuowanie lub pozostawianie materiałów reklamowych bez uprzedniej zgody operatora,
 21. l) prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub zawodowej (w tym szkolenia i instruktaże) przez strony trzecie, czy to odpłatnie czy bezpłatnie w PARKU ROWEROWYM lub z użyciem infrastruktury PARKU ROWEROWEGO, bez uprzedniej pisemnej (w przeciwnym razie nieważnej) zgody operatora.
 22. Operator tras jest uprawniony zakazać działalności na trasie rowerowej osobie, która nie przestrzega zasad zachowania się na trasach rowerowych. Każda osoba, która naruszy zakazy zawarte w regulaminie, może być przez pracowników ośrodka wezwana do natychmiastowego opuszczenia trasy i jej bilet zostanie zablokowany bez zwrotu pieniędzy.
 23. Użytkownik, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub OWH będzie w pełni odpowiedzialny za szkody, które w wyniku tego operator poniesie. W przypadku, gdy materiały reklamowe zostaną opublikowane w PARKU ROWEROWYM bez zgody operatora, zostaną one usunięte na koszt właściciela.
 • INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

 1. Zjazd, freeride, enduro i rowery górskie MTB są sportami ryzykownymi. Korzystanie z tras rowerowych, nawet dla osób w pełni sprawnych fizycznie, może uszkodzić używane sprzęty i zaszkodzić zdrowiu, a nawet spowodować straty na życiu.
 2. Przed użyciem trasy użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z trasą i przeszkodami oraz upewnić się, że nie ma dla niego ani dla małoletnich pod jego opieką żadnych zdrowotnych ani technicznych przeciwwskazań do zjazdu, downhillu, freeride, enduro i MTB.
 3. Trasy są jednokierunkowe, cyklista porusza się po nich w kierunku start-cel i musi przestrzegać oznakowania każdej trasy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany być szczególnie ostrożny podczas jazdy, utrzymywać bezpieczną odległość od uczestnika jadącego przed nim i dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności i możliwości, stanu trasy i poszczególnych przeszkód, aktualnych warunków pogodowych, liczby użytkowników na trasie tak, aby innym uczestnikom zostawić wolną przestrzeń do jazdy.
 5. Użytkownik, który wjechał na trasę rowerową, jest zobowiązany zatrzymać się tak, aby nie zagrażać i nie ograniczać innych użytkowników. Jeśli chce po zatrzymaniu kontynuować jazdę, jest zobowiązany upewnić się, że tym nie zagraża sobie ani innemu cykliście na trasie.
 6. Użytkownik nie może przeceniać swoich umiejętności i powinien brać pod uwagę swój wiek, stan fizyczny i spadek swojej sprawności fizycznej na trasie z powodu zmęczenia, także w przypadku, gdy korzystanie z trasy jest przerywane przez użytkownika na określony czas odpoczynku.
 7. Użytkownicy PARKU ROWEROWEGO są zobowiązani używać wszystkich funkcjonalnych środków ochrony osobistej przeznaczonych do jazdy na rowerach górskich w dyscyplinie zjazdowej, które spełniają ogólnie obowiązujące normy bezpieczeństwa określone przez producenta, w tym: a) certyfikowany kask, b) ochraniacze nóg i rąk, c) ochronne rękawice d) ochraniacze kręgosłupa i klatki piersiowej
 8. Cyklista nie powinien zapominać, że podczas korzystania z tras mogą pojawić się przeszkody stworzone naturalnie bez wiedzy operatora, takie jak zabłocony i śliski teren, przewróty, osunięcia ziemi itp. Na trasę mogą też spaść drzewa i ich gałęzie, szczególnie podczas wietrznej pogody.
 9. Każdy cyklista powinien natychmiast zgłosić pracownikom ośrodka wszelkie przeszkody, uszkodzenia lub inne okoliczności na trasie, które zagrażają bezpieczeństwu korzystania z trasy, w tym niebezpieczne zachowania innych użytkowników. W przypadku wypadku na trasie rowerowej cyklista jest zobowiązany udzielić pomocy i zgłosić wypadek odpowiedniej osobie. Odpowiednią osobą są pracownicy ośrodka, a punktami zgłoszeniowymi jest dowolna dolna lub górna stacja wyciągu krzesełkowego, ewentualnie numer telefonu: +421 918 830 065 – kasa, w bardzo poważnych przypadkach numer alarmowy Górskiej Służby Ratowniczej 18 300 lub numer alarmowy 112. W cenie biletu nie jest zawarty ewentualny udział Górskiej Służby Ratowniczej (HSZ), dlatego zalecamy rozważenie dodatkowego ubezpieczenia górskiego i interwencji HZS.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna przy kasie ośrodka, na starcie tras i na stronie internetowej kubinska.sk
 2. Te przepisy są ważne od 1.5.2023 do odwołania.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w kasach ośrodka, na starcie i na stronie internetowej kubinska.sk.)