OBCHODNÉ PODMIENKY ESKIPASS e-shop – Letná sezóna 2020

Platné od 1.6.2020

Obchodné podmienky vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s., so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 44716028, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka 10675/L (ďalej len „prevádzkovateľ“), pre internetový obchod „ESKIPASS“, umiestnený na internetovej adrese https://kubinska.sk/e-skipass/ (ďalej len „internetové stránky“).

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky ESKIPASS (ďalej len OP) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom internetového obchodu ESKIPASS, ktorý prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi prevádzkuje na internetových stránkach.

1.2. Zákazník môže v internetovom obchode „ESKIPASS“ zakúpiť online tarifu prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa, pričom kúpnu cenu za online tarifu zákazník uhradí využitím platobného systému GoPay.

1.3. Zakúpením online tarify sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať tieto obchodné podmienky, rovnako ako platný a účinný prevádzkový poriadok SKI PARKu Kubínska hoľa vydaný prevádzkovateľom, prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií, osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava), rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa ako aj Všeobecné obchodné podmienky ORAVA SKIPARK a.s.(ďalej len VOP), ktoré sú zverejnené spolu s týmito OP na internetových stránkach. Predaj online taríf sa realizuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.

 1. Nákup online taríf

2.1. Nakupovať online tarify prostredníctvom internetového obchodu „ESKIPASS“ môžu v súlade s týmito obchodnými podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienok ďalej stanovených.

2.2. Nákup skipasov uskutoční zákazník pomocou internetového obchodu „ESKIPASS“ prístupného cez internetové stránky kubinska.sk, v sekcii „ESKIPASS e-shop/Kúpiť eskipass“, v ktorej sa mu zobrazia možnosti výberu online taríf. Tu je zákazník povinný správne a pravdivo vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie ohľadom Tarifu skipasu: druh skipasu, typ osoby (dospelý, dieťa/senior) a dátum príchodu do strediska. Po ich vyplnení má zákazník k dispozícii 2 formy nákupu:

 1. Ak je vlastníkom nosiča skipasu – platnej čipovej karty zakúpenej v SKI PARKu Kubínska hoľa (ďalej len „čipová karta“), nákup skipasu uskutoční zadaním WTP čísla, ktoré je uvedené na zadnej strane čipovej karty. Skipas bude po zaplatení zaktivovaný prvým prechodom cez turniket. Výdaj čipových kariet opatrených WTP číslom realizuje prevádzkovateľ na svojich pokladniach oproti úhrade vratnej zálohy vo výške 2 €.
 2. Ak nemá čipovú kartu, zvolí možnosť “Nemám kartu a skipas si vyzdvihnem pomocou voucheru“. Po vyplnení kontaktných údajov mu bude na jeho e-mail zaslaný voucher s QR kódom, pomocou ktorého si vyzdvihne skipas vo výdajnom automate PICKUP BOXe v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa uprostred pokladní. Pri nákupe každého skipasu pomocou voucheru mu bude k cene nákupu zaúčtovaná cena karty 2 €.

Čipové karty poštou nezasielame.

Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať iba jednu online tarifu. Ďalšiu online tarifu je treba zakúpiť(aktivovať) až po vyčerpaní predchádzajúcej online tarify!

Zákazník je taktiež povinný vyplniť všetky požadované kontaktné údaje, ktoré slúžia k riadnemu spracovaniu objednávky, v prípade že chce vystaviť faktúru zadá aj tie. Po vyplnení a kontrole všetkých požadovaných informácií, si zákazník zvolí druh platobnej metódy a zaškrtne súhlasom so spracovaním osobných údajov, súhlas s týmito obchodnými podmienkami, platným prevádzkovým predpisom prevádzkovateľa. Potom záväzne potvrdí svoju objednávku. Záväzné potvrdenie objednávky je považované zároveň za uzatvorenie kúpnej zmluvy. Následne sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú je zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je cenou konečnou, t.j. vrátane všetkých daní a poplatkov. Zákazník kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ“ bude presmerovaný na platobnú bránu kde dokončí nákup. Uzatvorením kúpnej zmluvy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.3. Na internetových stránkach prevádzkovateľa na adrese kubinska.sk v sekcii „ESKIPASS“ je k dispozícii podrobný opis a návod, ako transakciu zrealizovať a akým spôsobom pri nákupe postupovať, a to vrátane zákonom požadovaných informácií pre zákazníkov. Zákazník je povinný sa pri využívaní tejto služby riadiť pokynmi uvedenými na internetovej stránke prevádzkovateľa.

2.4. Po nákupe sezónneho skipasu cez eskipass e-shop, je zákazník povinný do 7 dní od aktivácie karty na turnikete(prvý prechod) alebo vo výdajnom automate dostaviť sa do pokladne za účelom aktualizácie údajov v súlade z bodom 2.8 týchto obchodných podmienok. V prípade že tak nespraví mu bude karta zablokovaná.

2.5. Použitie čipovej karty a online tarify sa riadia aktuálnymi VOP a prevádzkovým poriadkom SKI PARKu Kubínska hoľa, ktorý je dostupný v pokladni na Kubínskej holi, rovnako ako na internetových stránkach prevádzkovateľa.

2.6. Online tarifa sa vzťahuje iba ku konkrétnemu zákazníkom zvolenému termínu, ktorým je konkrétny deň na ktorý bola online tarifa zakúpená, či určitá časť tohto konkrétneho dňa v prípade štvorhodinových lístkov. V prípade jazdových lístkov je to počet jázd, na ktoré bol lístok zakúpený. Online tarifu nemožno vyčerpať v inom termíne, než pre ktorý bol zakúpený. Nevyčerpaním online tarifu, ktorý bol zakúpený na konkrétny termín(platnodť uvedená aj v potvrdení o zapaltení), uvedená online tarifa prepadá bez nároku zákazníka na náhradu zaplatenej kúpnej ceny. Nevyjazdený kredit na bezkontaktnej čipovej karte, sa do nasledovnej zimnej ani letnej sezóny neprenáša a stráca platnosť skončením aktuálnej sezóny.

V prípade jazdových lístkov

2.7. Čipová karta je viazaná na typ osoby (dospelý, dieťa/ senior) Typy osôb a jednotlivé ceny online taríf ktoré sa na ne vzťahujú sú v súlade s článkom 3. ods. 3.1. týchto OP bližšie vymedzené v platnom cenníku, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach prevádzkovateľa či na hlavnej pokladni v SKI PARKu Kubínska hoľa. Oprávnenosť nároku na zvýhodnené ceny online taríf pre určité typy osôb (dospelý, dieťa, junior, ISIC, ITIC, EURO26, ZŤP, senior) je zákazník povinný na požiadanie prevádzkovateľa kedykoľvek doložiť predložením platného dokladu, z ktorého nárok na zaradenie do danej cenovej kategórie podľa typu osôb vyplýva (občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, preukaz ISIC, ZŤP ap.). Ak zákazník pri kontrole nedoloží prevádzkovateľovi oprávnenosť nároku na zvýhodnenú cenu online tarifu, je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z prepravy bez nároku na náhradu kúpnej ceny online tarifu vylúčiť (kartu zablokovať).

Typy osôb z nárokom na zvýhodnené ceny:

Deti/Seniori – deti od 6 do 15 rokov, seniori nad 60 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26

2.8. Všetky druhy Lístkov sú neprenosné. Lístky sa stávajú neprenosnými okamihom prvého prechodu čítacím zariadením (turniketom). Monitorovanie užívateľov lístkov. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej lístok, ktorá slúži na účely dokazovania. Tieto fotografie slúžia len na kontrolné účely a po skončení platnosti Lístka sú automaticky premazané. Na prepravu používajte len Lístky zakúpené  na oficiálnych predajných miestach strediska, výlučne pre seba. Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú návštevníkom ZABLOKOVANÉ! Návštevník je povinný v prípade vyzvania povereným zamestnancom lyžiarskeho strediska preukázať sa platným Lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený Lístok, tento mu bude takisto ZABLOKOVANÝ bez nároku vrátenia peňazí.

2.9. Zakúpená online tarifa bude aktivovaná pri prvom prechode hociktorým turniketom v stredisku SKI PARKu Kubínska hoľa.

2.10. Čipová karta slúži ako cestovný doklad až po aktivácii online tarifu spôsobom podľa čl. 2, ods. 2.9. týchto obchodných podmienok. Do tohto okamihu čipová karta neoprávňuje jej držiteľa k jazde.

 1. Cena

3.1. Kúpne ceny online taríf sú platné podľa aktuálneho platného cenníka pre letnú sezón 2020, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo pri pokladniach v SKI PARKu Kubínska hoľa.

3.2. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.

3.3. Platba za vybranú online tarifu (ďalej tiež len „platba kúpnej ceny“) prebieha prostredníctvom platobného systému GoPay, kam je zákazník presmerovaný po potvrdení objednávky online tarify  a stlačení tlačidla „ZAPLATIŤ“. Po úspešnom zaplatení objednanej online tarify je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, ktorý slúži ako potvrdenie o zaplatení (ďalej len „potvrdzujúci email“) a obsahuje údaje v zmysle ust. § 16 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávky sa považujú za záväzné okamihom ich potvrdenia zo strany ORAVA SKIPARK a.s. potvrdzujúcim emailom. Realizácie platby v platobnom systéme GoPay je potvrdená a osvedčená týmto potvrdzujúcim e-mailom, odosielanom zákazníkovi na v objednávke uvedenú e-mailovú adresu, podrobnejšie informácie o platbe má zákazník možnosť získať po prihlásení do svojho GoPay účtu postupom opísaným v potvrdzujúcom e-maily. Kúpna cena je uhradená jej pripísaním na účet prevádzkovateľa uvedenom v potvrdzujúcom e-maily. Ak došlo pri procese úhrady kúpnej ceny prostredníctvom systému GoPay k odpísaní čiastky predstavujúcej kúpnu cenu online tarifu z príslušného bankového účtu zákazníka, bez toho aby bol následne vygenerovaný potvrdzujúci e-mail alebo ak došlo k podobnej technickej chybe, ktorej dôsledkom je, že suma predstavujúca kúpnu cenu online tarifu bola z účtu zákazníka odpísaná, bez toho aby bola kúpna cena uhradená, je zákazník povinný uplatniť túto reklamáciu výlučne v banke, ktorá kartu, prostredníctvom ktorej nezrealizovaná transakcia prebehla, vystavila. Na reklamácie uplatnené u prevádzkovateľa nebude braný ohľad.

3.4. Nákup prostredníctvom platobného systému GoPay je možné realizovať kedykoľvek, systém je funkčný nepretržite, okrem technologických prestávok. O plánovaných technologických prestávkach systému a z nich plynúce nemožnosti realizovať platby v tomto časovom úseku budú zákazníci prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu informovaní na jeho internetových stránkach.

3.5. V prípade, že požadujete zaslanie daňového dokladu(faktúry), zaškrtnite “Chcem vystaviť faktúru“ a vyplňte prosím správne vaše fakturačné údaje. Následne po ich doručení na našu mailovú adresu Vám bude do 14 dní vystavená a odoslaná faktúra na Vami zadaný e-mail. Daňový doklad bude vystavený iba na riadne vyplnenú a potom aj zaplatenú objednávku, ktorá bude potvrdená aj zo systému GoPay. Zákazník berie na vedomie, že elektronická faktúra mu bude zaslaná prostredníctvom mailu len na základe tejto osobitnej žiadosti.

 1. Odstúpenie od zmluvy

4.1. Odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.2. Na odstúpenie od zmluvy (zmluvy o preprave osôb, ktorou sa riadi vzťah zákazníka a prevádzkovateľa) sa nevzťahujú ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o odstúpení od zmluvy nakoľko aplikácia tohto zákona v časti odstúpenia od zmluvy je v zmysle ust. §  1 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. pre zmluvu o preprave osôb vylúčená.

4.3. Nepriaznivé počasie  nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

4.4 Na prípadné odstúpenie odstúpenie od zmluvy z iných dôvodov ako ustanovuje zákon môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). Žiadosť treba zaslať neodkladne po zistení chyby, najneskôr však do 14 dní od kúpy skipasu(lístka). K žiadosti sa Vám v zákonnej lehote vyjadríme.

 1. Reklamačný poriadok

5.1 V prípade, že dodaná služba (ďalej len „eskipass“) obsahuje vady (t.j. neobsahuje objednané služby, je poškodený a pod.), je zákazník povinný uplatniť nároky z chýb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu a to nasledujúcim spôsobom:

– po tom, čo zistí dôvody pre uplatnenie reklamácie, t.j. dňom v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká,

– osobne v závislosti na reklamovanej službe a to na pokladni v areáli SKI PARKu Kubínska hoľa alebo na e-mailovej adrese eskipass@kubinska.sk

– zákazník je  takisto povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, čiže čas kedy alebo počas ktorého sa vada vyskytla

5.2 Dodatočne zistené chyby nebudú akceptované. ORAVA SKIPARK a.s. po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť dokumenty spojené s nákupom služby a ďalšiu potrebnú súčinnosť vyžiadanú spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.. V lehote na vybavenie reklamácie zašle prevádzkovateľ zákazníkovi formou e-mailu alebo prostredníctvom poštovej zásielky vyjadrenie k reklamácii a o spôsobe odstránenia vád reklamovanej služby.

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov

6.1 Spracúvanie osobných údajov na týchto internetových stránkach je v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Osobné údaje zákazníkov sú spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6.2 Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky internetovej stránky a marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm. b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.

6.3 Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie registratúrnych povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.). Zakúpením skipasu zákazník berie na vedomie  využitie svojej fotografie na kontrolné účely, ako a jej uloženie v kontrolnom systéme na obdobie platnosti skipasu. Účelom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm.f/   a § 16 ods. 2 písm. b/ Zákona pričom záznam monitorovaného prostredia môže byť použitý v oblastiach:

 • prevencia trestnej a priestupkovej činnosti v monitorovanom prostredí
 • možnosť dokumentovania vzniknutej škody na zdraví (dokumentovanie úrazu)
 • poskytnutie dôkazného materiálu Policajnému zboru v zmysle Trestného poriadku (dokumentovanie vzniknutej škody)

6.4 Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6.5 Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.

6.6 Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a e-shop s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

6.7 Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

6.8 Prevádzkovateľ spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.

6.9 Prevádzkovateľ spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

6.10 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

6.11 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

6.12 Kúpou Lístka sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a atrakcií, ktoré sú zverejnené na webovej stránke kubinska.sk a dostupný v stredisku na Kubínskej holi. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s je oprávnená Lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa prevádzkovanom spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. v prípade zistenia, že Lístok používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať. Pri Skipasoch vydaných na meno osoby, ktorá nie je uvedená ako držiteľ Skipasu alebo a nie je zobrazená v bezkontaktnej čipovej karte (t.j. meno a fotografia v Skipase nezodpovedá identifikačným údajom kontrolovanej osoby na preukaze totožnosti a monitore obsluhy), a pri Lístkoch osoba, ktorá pri prvom prechode čítacím zariadením (turniketom) nepoužila Lístok. Systém v prípade zakúpenia  sezónneho skipasu zaznamenáva a na monitore obsluhy turniketov zobrazuje tri záznamy: 1.) fotografiu osoby pri nákupe skipasu, 2.) fotografiu osoby pri prvom prechode turniketom, 3.) fotografiu osoby pri následných prechodoch. V prípade zakúpenia denného alebo 4 hodinového lístka systém zaznamenáva a na monitore obsluhy zobrazuje dva záznamy: 1.) fotografiu osoby pri prvom prechode turniketom, 2.) fotografiu osoby pri následných prejazdoch. Tieto fotografie slúžia len na účely dokazovania. Spracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Nevykonáva sa profilovanie ani monitorovanie dotknutých osôb, vykonáva sa monitorovanie prostredia v ktorom sa fyzické osoby vyskytujú. Osobné údaje sa spracúvajú v pravidelných intervaloch – v nepretržitom dátovom toku a uchovávajú sa po dobu 15 dní(v prípade zablokovania lístka a aj to len na účely prípadného dokazovania), následne sú prepisované novými dátami alebo sú automaticky premazané po skončení platnosti lístka v prípade, že je všetko v poriadku. Neprenosné Lístky sú platné len s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov so zdravotným  preukazom poistenca, pri zľavnených  Lístkoch s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie zľavy – zľavneného Lístka. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s je oprávnená Lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku Kubínska hoľa prevádzkovanom spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s v prípade zistenia, že osoba používajúca Lístok úmyselne alebo vedome znemožňuje vykonávanie kontroly neprenosnosti Lístkov prevádzkovateľom, najmä tým, že uvádza prevádzkovateľa do omylu ohľadom totožnosti osoby využívajúcej Lístok zmenou obliekania v krátkych časových intervaloch (napríklad počas jedného dňa) alebo zakrývaním si tváre, prípadne fyzicky zakrývaním monitorovacieho zariadenia pri prechode čítacím zariadením (turniketom). V prípade znehodnotenia Lístka z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania Skipasu alebo Lístka a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s alebo v prípade porušenia bodu 14 alebo bodu 15 Všeobecných obchodných podmienok) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s v stredisku Kubínska hoľa, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

 1. Záverečné ustanovenia

7.1. Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neefektívnemu ustanovením najbližší. Ostatné ustanovenia neplatnosťou alebo neúčinnosťou takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté.

7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť či doplňovať znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7.3. Zákazník dáva prevádzkovateľovi uzatvorením kúpnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

7.4. Zakúpením online tarifu zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktorými je pri uzatváraní kúpnej zmluvy viazaný a zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“ v objednávkovom formulári online taríf v internetovom obchode prevádzkovateľa „ESKIPASS“ vyjadruje s týmito obchodnými podmienkami výslovný súhlas .

7.5. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňu uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy v internetovom obchode „ESKIPASS“ k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 1. Kontakty:

PREVÁDZKOVATEĽ: ORAVA SKIPARK a.s. Široká 381, Oravský Podzámok 027 41, Tel.:+421 905 595 311, email: eskipass@kubinska.sk, IČO:44716028, DIČ:2022790242

ORGÁN DOZORU: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel.č.: 041/7632130, 041/7632139, fax č.: 041/ 7632 139